MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

O projektu

Název projektu:

Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partner projektu: Město Holice

Realizace projektu: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022

Rozpočet projektu: 2 180 505,60 Kč

 

Jaké jsou cíle projektu?

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který se stane prostředkem pro zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb pro všechny obyvatele území SO ORP Holice.

Dílčími cíli jsou:

1vytvořit mapu potřebnosti poskytování sociálních služeb pro praktické využití zadavatelů služeb při plánování a nasměrování finančních zdrojů na další období. Mapa bude užitečná i pro poskytovatele sociálních služeb v rámci plánování vlastního rozvoje svých aktivit (flexibilita v zaměření služeb),

2 posílit obecnou informovanost v území o možnostech a kvalitě poskytovaných sociálních služeb, a to nejen pro celou veřejnost v rámci zvyšování povědomí o této problematice, ale zejména pro osoby sociálně vyloučené či soc. vyloučením ohrožené (web, zprávy v místním tisku, katalogy sociálních služeb, apod.),

3 poskytnout obcím kompletní podklad pro tvorbu vlastního strategického plánu,

4nastavit funkční partnerství a spolupráci všech subjektů činných v oblasti poskytování sociálních služeb na Holicku a rozvíjet princip společného strategického plánování jako efektivní metody rozvoje regionu.

Image